CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 80:2017 Phương Tiện Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan Trong Nước – Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 80:2017 Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước – Quy trình kiểm định

PHƯƠNG TIỆN ĐO TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN TRONG NƢỚC - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Total dissolved solids meters – Verification procedure