CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 285:2015 Quả Cân Chuẩn Cấp Chính Xác E1 Và E2. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 285:2015 Quả cân chuẩn cấp chính xác E1 và E2. Quy trình hiệu chuẩn

QUẢ CÂN CHUẨN CẤP CHÍNH XÁC E1 VÀ E2 QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Weights of classes E1 and E2 - Calibration procedure