CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 286:2015 Quả Cân Chuẩn Cấp Chính Xác F1, F2 Và M1. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 286:2015 Quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1. Quy trình hiệu chuẩn

QUẢ CÂN CHUẨN CẤP CHÍNH XÁC F1, F2 VÀ M1 QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Weights of classes F1, F2 and M1 - Calibration procedure