CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 300:2016 Nguồn Vật Đen Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 300:2016 Nguồn vật đen chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

NGUỒN VẬT ĐEN CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard black body source - Calibration procedure