CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 301:2016 Nhiệt Kế Điện Trở Platin Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn Bằng Phương Pháp So Sánh

ĐLVN 301:2016 Nhiệt kế điện trở platin chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh

NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ PLATIN CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SO SÁNH

Reference platinum resistance thermometers Calibration procedure by comparison techniques