CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 302:2016 Nhiệt Kế Điện Trở Platin Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn Bằng Phương Pháp Điểm Chuẩn

ĐLVN 302:2016 Nhiệt kế điện trở platin chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn bằng phương pháp điểm chuẩn

NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ PLATIN CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỂM CHUẨN

Reference platinum resistance thermometers Calibration procedure by defining fixed points