CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 303:2016 Nhiệt Kế Thủy Tinh – Thủy Ngân Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 303:2016 Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

NHIỆT KẾ THUỶ TINH – THỦY NGÂN CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Reference mercury-in-glass thermometers Calibration procedure