CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 270:2015 Quang Kế Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 270:2015 Quang kế chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

QUANG KẾ CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Photometer head - Calibration procedure