CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 272:2015 Xi Téc Đường Sắt. Quy Trình Thử Nghiệm

ĐLVN 272:2015 Xi téc đường sắt. Quy trình thử nghiệm

XI TÉC ĐƯỜNG SẮT - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Railway tank - Testing procedure